Yngve Edward Soderberg (1896-1972)
Nefertiti, c. 1962. Etching